СТАТУТ

1. Загальні положення

1.1. СТАРОСАЛТІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ (далі – професійний аграрний ліцей) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної освіти, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікації відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.
Професійний аграрний ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, із числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі неповної базової, базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.
Професійний аграрний ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.
Повне найменування: Старосалтівський професійний аграрний ліцей.
Скорочене найменування: СПАЛ.
1.2. Головним завданням професійного аграрного ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей із метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.
1.3. До основних повноважень і напрямів діяльності професійного аграрного ліцею належать:
а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;
б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
в) розробка робочих навчальних планів із професій і робочих навчальних програм із навчальних предметів на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, що затверджуються в установленому порядку;
г) розробка правил прийому учнів, слухачів до професійного ліцею на основі типових правил прийому;
ґ) формування разом із Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті й замовлень підприємств, установ, організацій;
д) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;
е) атестація педагогічних працівників;
є) організація підвищення кваліфікації, у тому числі стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
ж) здійснення професійно-технічного навчання незайнятого населення, безробітних громадян та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ, організацій;
з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;
и) забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;
і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
ї) визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;
й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів. слухачів;
к) видача документів про освіту встановлених зразків.
1.4. Відповідно до вимог пункту 157.15 статті 157 Податкового кодексу України до основної діяльності також включається продаж виготовлених товарів, виконання робіт, що є тісно пов’язаними з його основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.
До основних напрямів діяльності професійного аграрного ліцею може також належати надання платних послуг, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» із змінами та пов’язані з його основною статутною діяльністю.
1.5. Професійний аграрний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України; законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту»; Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240 із змінами; Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 року № 956 із змінами; Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 992 із змінами; Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від ЗО травня 2006 року № 419 із змінами зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за №71 1/12585; Порядком працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 784; нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими законодавчими та нормативно- правовими актами, а також цим Статутом.
1.6. Статут професійного аграрного ліцею розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.5 розділу 1 Статуту і вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів та прийнято на загальних зборах колективу професійного ліцею.
Міністерство освіти і науки України здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає відповідні рішення в разі їх порушень.
Трудовий розпорядок у професійному аграрному ліцеї визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства України.
1.7. Старосалтівський професійний аграрний ліцей засновано наказом
Харківського обласного управління профтехосвіти від 15 травня 1978 року № 152, як сільське середнє професійно-технічне училище № 7. У зв’язку з реорганізацією середнього професійно-технічного училища № 7 училище перейменовано в Старосалтівське середнє професійно-технічне училище № 57 (наказ Державного комітету з професійної освіти від 13 липня 1984 року № 156/3). Згідно зі ст. 32 Закону України «Про освіту» Старосалтівське середнє професійно-технічне училище № 57 перейменовано в Старосалтівське професійно-технічне училище № 57 (наказ Головного управління науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 11 лютого 1993 року № 82).
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13 червня 2003 року № 380 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Харківської області» шляхом реорганізації Старосалтівського професійно-технічне училище № 57 смт. Старий Салтів Харківської області перейменовано у Старосалтівський професійний аграрний ліцей.
Старосалтівський професійний аграрний ліцей є правонаступником Старосалтівського професійно-технічного училища № 57 смт Старий Салтів Харківської області.
1.8. Місце знаходження професійного ліцею: 62560 Харківська обл., Вовчанський район, селище міського типу Старий Салтів, вулиця Культури, будинок 1.

2. Цивільна правоздатність

2.1. Цивільні права та обов’язки (цивільна правоздатність) професійного аграрного ліцею виникають з моменту його створення (державної реєстрації) і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про припинення закладу.
2.2. Професійний аграрний ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штампи, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. Професійний ліцей має право укладати цивільно-правові угоди.
2.3. Професійний аграрний ліцей несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, слухачів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством України.
2.4. Професійний аграрний ліцей може мати відділення, навчально- виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи, що діють на підставі положень, які розробляються професійним ліцеєм та затверджуються керівництвом професійного ліцею за погодженням з колективом та Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної організації; утворювати в установленому порядку разом з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до складу асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.
Відкриття відокремленого підрозділу професійного аграрного ліцею (філії, іншого підрозділу) проводиться в порядку, установленому Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228 зі змінами. Рішення про відкриття відокремленого підрозділу професійного ліцею приймається Міністерством освіти і науки України за поданням місцевих органів виконавчої влади.
2.5. Професійний аграрний ліцей проваджує діяльність, пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії, а його відокремлені структурні підрозділи (філія, інший підрозділ) – після проведення ліцензування із внесенням їх до ліцензії професійного ліцею. Ліцензія видається в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2.6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально- побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів професійний аграрний ліцей може укладати угоди із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.
2.7. Відповідно до угод, укладених з вищими навчальними закладами, а також підприємствами, установами, організаціями, професійний аграрний ліцей може здійснювати цільову підготовку учнів, слухачів із наступним їх навчанням у вищих навчальних закладах за узгодженими навчальними планами.
2.8. Професійний аграрний ліцей самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує її з Міністерством освіти і науки України. У професійному аграрному ліцеї створюються:
групи, що забезпечують здобуття професійно-технічної освіти; групи, що забезпечують здобуття професійно-технічної освіти з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти;
групи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії;
групи курсової підготовки відповідно до ліцензії.

3. Навчально-виробничий процес

3.1. Навчально-виробничий процес у професійному аграрному ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту й завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.
Навчально-виробничий процес у професійному аграрному ліцеї грунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських, релігійних організацій, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.
3.2. Навчально-виробничий процес у професійному аграрному ліцеї здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально- виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від ЗО травня 2006 року № 419 зі змінами зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585. Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 992 із змінами, і вимог інших законодавчих та нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.5 розділу 1 Статуту.
3.3. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюються за професіями, визначеними професійним аграрними ліцеєм, згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.
3.4. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у професійному аграрному ліцеї визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені професійним ліцеєм спільно з підприємствами- замовниками відповідно до вимог Державного стандарту професійно- технічної освіти.
3.5. Здобуття професійно-технічної освіти в професійному аграрному ліцеї здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно- заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Професійний аграрний ліцей самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби й методи навчання та виховання учнів.
3.6. Учні, які мають неповну базову середню освіту, базову загальну середню освіту, як правило одночасно із здобуттям професії здобувають повну загальну середню освіту в професійному аграрному ліцеї або в іншому навчальному закладі.
3.7. Прийом громадян на навчання до професійного аграрного ліцею здійснюється відповідно до державного замовлення та угод із юридичними й фізичними особами в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими професійним ліцеєм на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.
3.8. Навчальний рік у професійному аграрному ліцеї розпочинається 1 вересня й завершується в терміни, установлені робочими навчальними планами.
Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.
Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, установлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило, 2-у зимовий та 9 – літній періоди, для учнів, які навчаються 10 місяців, установлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.
3.9. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
а) академічна година тривалістю 45 хвилин:
б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;
в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних
годин;
г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;
д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних
тижнів.
Навчальний (робочий) час учнів, слухачів у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.
3.10. Навчальні групи теоретичної підготовки в професійному аграрному ліцеї комплектуються чисельністю не більше як ЗО осіб.
Виробниче навчання проводиться в навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб.
У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне замовлення, що здійснюються за договорами з юридичними й фізичними особами, професійний аграрний ліцей може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну.
3.11. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів професійного ліцею здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах. Навчальні досягнення заносяться до журналів обліку теоретичного й виробничого навчання.
3.12. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.
З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).
3.13. Навчання в професійному аграрному ліцеї завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюються відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України й Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 1998 року № 201/469 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417, і Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 року № 956 зі змінами.
До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які опанували повний курс професійно-технічного навчання й мають навчальні досягнення не нижче 4 балів із професійно-практичної підготовки та всіх навчальних предметів, що входять до додатка до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.
3.14. Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» із набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видаються дипломи, зразки яких затверджуються постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»(зі змінами).
3.15. Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам професійного аграрного ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять до додатка до диплома, – достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.
3.16. Учні, слухачі, які не завершили повного курсу навчання у професійному аграрному ліцеї, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.
3.17. Випускникам, які навчалися з професій, пов’язаних із роботами на об’єктах із підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом органу державного нагляду за охороною праці, за результатами іспиту на право виконання робіт в умовах підвищеної небезпеки разом із дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах. Випускник професійного аграрного ліцею, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.
Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводяться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року за № 151/14842 (зі змінами). Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року № 319 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 травень 2008 року за № 383/15074.
Особам, які навчалися у групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення із загальноосвітніх предметів встановленого зразка.
3.18. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу у професійному аграрному ліцеї здійснює методична служба, яка включає педагогічну та навчально-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії й інші об’єднання педагогічних працівників.
3.19. Мова навчання в професійному аграрному ліцеї визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

4. Статус учнів, слухачів

4.1. Учні професійного аграрного ліцею – це учні загальноосвітньої школи, які отримали неповну базову середню освіту, випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи чи особи, які завершили повний курс навчання на першому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до професійного ліцею на навчання за програмами первинної професійно-технічної освіти.
4.2. Слухачі професійного аграрного ліцею – це особи, зараховані до професійного ліцею на навчання за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.
4.3. Права й обов’язки учнів, слухачів професійного аграрного ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом.
4.4. Учні, слухачі професійного аграрного ліцею мають право на:
а) належні умови навчання за обраною професією;
б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;
в) навчання професії за індивідуальною програмою;
г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно- спортивною, побутовою, оздоровчою базами професійного ліцею;
ґ) матеріальну допомогу;
д) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством України;
е) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
є) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
ж) безоплатне оволодіння іншою професією в разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з професійним ліцеєм угоди, у тому числі й на контрактній основі;
і) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
ї) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні й вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
к) участь в об’єднаннях громадян;
л) безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;
м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;
н) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
4.5. Відволікання учнів, слухачів професійного аграрного ліцею за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
4.6. Учні, слухачі професійного аграрного ліцею зобов’язані:
а) дотримуватися законодавства України, моральних та етичних норм;
б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
в) систематично й досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;
г) відвідувати заняття, у тому числі й за індивідуальним графіком;
ґ) дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;
д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
е) дотримуватися правил охорони праці під час практичного навчання й виробничої практики;
є) дбайливо ставитися до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому й навчально-виховному процесі.
4.7. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами професійного ліцею підприємству, установі, організації тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.
4.8. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного аграрного ліцею, до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до учня, слухача професійного ліцею застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання .або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника професійного ліцею.
Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з професійного аграрного ліцею визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
4.9. Учень, слухач може бути відрахований з професійного аграрного ліцею за:
а) власним бажанням;
б) незадовільні успішність, поведінку;
в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
г) вироком суду, що набрав законної сили;
ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;
д) станом здоров’я;
е) переведенням, за його згодою, до іншого навчального закладу.
Учень, слухач при відрахуванні з професійного аграрного ліцею
може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.
4.10. 3а досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні
професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення па дошку пошани. Час навчання в професійному аграрному ліцеї зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного, і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, установлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.
Випускникам професійного аграрного ліцею денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої відпустки на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.
4.11. Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.
Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із законодавством України.
Інші питання соціального захисту учнів, слухачів професійного аграрного ліцею регулюються законодавством України.
4.12. Учню професійного аграрного ліцею видається учнівський квиток установленого зразка.

5. Педагогічні працівники

5.1. Перелік посад педагогічних працівників професійного аграрного ліцею, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240 (зі змінами), іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.
5.2. Педагогічною діяльністю у професійному аграрному ліцеї займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно- педагогічну підготовку, моральні якості й фізичний стан яких дають змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника.
На посади педагогічних працівників професійного аграрного ліцею можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають відповідну освіту і здобули відповідну психолого-педагогічну підготовку.
Професійний аграрний ліцей може залучати до педагогічної роботи спеціалістів виробництва, викладачів вищих навчальних закладів, вчених на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у встановленому чинним законодавством порядку.
Вимоги до педагогічних працівників професійного аграрного ліцею визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий за встановлений навчальним планом.
5.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника професійного аграрного ліцею обійманій посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.
Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.
5.4. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників професійного аграрного ліцею директор, у порядку визначеному законодавством України.
Педагогічні працівники професійного ліцею приймаються на роботу шляхом укладання з ними трудових договорів, у тому числі контрактів, згідно із законодавством України.
5.5. Педагогічні працівники професійного ліцею мають право на:
а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості і якості, кінцевих результатів та законодавства України;
б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
в) пенсію за вислугу років за наявності стажу педагогічної роботи згідно із законодавством України;
г) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;
ґ) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базами професійного ліцею відповідно до його призначення;
д) підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;
е) захист професійної честі та гідності;
є) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності професійного ліцею, а також його структурних підрозділів, і внесення пропозицій адміністрації професійного ліцею.
5.6. Працівники професійного ліцею зобов’язані:
а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
б) настановленням і особистим прикладом утверджувати-повагу до принципів загальнолюдської моралі;
в) сприяти зростанню престижу професійного ліцею;
г) дбайливо ставитися до майна професійного ліцею;
ґ) дотримуватися технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої санітарії;
д) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.
5.7 Педагогічні працівники професійного аграрного ліцею несуть
дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

6. Загальне управління

6.1. Управління професійним аграрним ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, відповідно до повноважень, визначених законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.
Професійний аграрний ліцей виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України.
6.2. Керівництво діяльністю професійного аграрного ліцею здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору шляхом укладення з ним контракту Міністерством освіти і науки України відповідно до законодавства України.
Директор професійного аграрного ліцею проходить атестацію у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.
Контракт із директором професійного аграрного ліцею може бути розірваний на підставах, установлених законодавством України, а також передбачених у контракті. При цьому розірвання контракту з ініціативи Міністерства освіти і науки України або директора професійного аграрного ліцею повинно провадитися з урахуванням гарантій, установлених законодавством У кран і и.
При розірванні контракту на підставах, установлених у контракті, але не передбачених законодавством України, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора.
На директора професійного аграрного ліцею, який уклав контракт, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством України у разі вивільнення.
Спори між сторонами, що укладали контракт, розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.
6.3. Директор професійного аграрного ліцею:
а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процеси, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
б) діє від імені професійного аграрного ліцею;
в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності професійного ліцею;
г) приймає на посади та звільняє з посад працівників професійного аграрного ліцею, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;
ґ) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання та впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
д) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів професійного аграрного ліцею та застосовує передбачені законодавством стягнення;
е) затверджує в межах наявного фонду заробітної плати, діючих нормативів, штатний розпис та чисельність працівників професійного аграрного ліцею;
є) установлює премії й доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників професійного аграрного ліцею за конкретні результати праці згідно з положенням про преміювання;
ж) забезпечує безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та виховання;
з) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом і засобами індивідуального захисту.
Органи управління освітою можуть делегувати директору професійного аграрного ліцею й інші повноваження, що визначаються контрактом.
Директор професійного аграрного ліцею щорічно звітує перед загальними зборами колективу професійного ліцею.
6.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування професійного ліцею є загальні збори колективу професійного аграрного ліцею, які правомочні приймати рішення в межах своїх повноважень за участю не менше як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу професійного аграрного ліцею скликаються не менше одного разу на рік.
6.5. Загальні збори колективу професійного ліцею уповноважені:
а) приймати Статут професійного аграрного ліцею та вносити пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нього;
б) уживати заходів щодо підвищення якості й ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази професійного аграрного ліцею;
в) вирішувати в межах своїх повноважень питання навчально- виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, економічної й фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
г) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора професійного аграрного ліцею;
ґ) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора професійного аграрного ліцею;
д) затверджувати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;
є) обирати комісію з трудових спорів;
ж) заслуховувати щорічний звіт директора професійного аграрного ліцею;
з) приймати колективну угоду.
6.6. Рішення загальних зборів колективу професійного аграрного ліцею вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу професійного ліцею має дорадчий характер.
6.7. У професійному ліцеї можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.
6.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого й виховного процесу, головою якої є директор професійного аграрного ліцею.
6.9. У професійному аграрному ліцеї забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

7. Фінансування та матеріально-технічна база

7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення професійного аграрного ліцею визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.
Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників професійного ліцею в межах обсягів державного замовлення здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів місцевого бюджету (оплата послуг із підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, видатки на що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті.
Професійний аграрний ліцей є неприбутковим закладом. Кошти професійного аграрного ліцею, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Від оподаткування звільняються доходи професійного аграрного ліцею, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов’язані з його основною, статутною діяльністю.
Підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення, а також їх перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за кошти юридичних і фізичних осіб.
7.2. Обсяги бюджетного фінансування професійного аграрного ліцею не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.
7.3. Додаткові джерела фінансування професійного аграрного ліцею визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.
7.4. Додатковими джерелами фінансування є:
а) кошти одержані за первинну професійну підготовку понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними й фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, в тому числі підготовку і перепідготовку робітників та спеціалістів за замовленнями служб зайнятості населення;
б) плата за надання додаткових освітніх послуг;
в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчального господарства та надання інших послуг населенню;
г) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в порядку, установленому законодавством України;
д) валютні надходження;
е) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
є) кошти, що отримані професійним аграрним ліцеєм за надання платних послуг, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та пов’язані з його основною статутною діяльністю.
Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України професійний аграрний ліцей протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету, за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.
7.5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів ліцею, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
7.6. Кошти, що надходять професійному аграрному ліцею від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, знаходяться у його розпорядженні за умови, якщо вони спрямовуються на видатки згідно із кошторисом, затвердженим в установленому порядку.
7.7. Не використані в поточному році кошти спеціального фонду не можуть бути вилучені з рахунку професійного ліцею побуту, крім випадків, передбачених законодавством України.
7.8. Відповідно до статті 50 Закону України «Про професійно-технічну освіту» п’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання й виробничу практику учнів, слухачів професійного аграрного ліцею направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової й фізкультурно-спортивної роботи.
7.9. Для забезпечення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації робітничих кадрів професійний аграрний ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу та земельну ділянку, що знаходиться у користуванні професійного ліцею, відповідно до паспортів, технічної документації, актів права власності тощо.
Професійний ліцей має гуртожиток, що знаходиться за адресою: 62560, Харківська обл., Вовчанський р-н. смт Старий Салтів, вул. Культури, 3.
Приміщення і споруди професійного аграрного ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів та санітарних норм і експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
7.10. Об’єкти права власності: навчально-виробничі., побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби й інше майно професійного ліцею є державною власністю, що закріплене Міністерством освіти і науки України за професійним аграрним ліцеєм та перебуває у оперативному управлінні професійного ліцею.
Функції управління майном, закріпленим за професійним аграрним ліцеєм, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки України.
7.11. Професійний аграрний ліцей несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.
7.12. Суб’єкти господарювання мають право передавати безкоштовно професійному аграрному ліцею техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси в порядку, визначеному законодавством.

8. Міжнародне співробітництво

8.1. Професійний аграрний ліцей має право укладати договори про співробітництво, установлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
8.2. Професійний аграрний ліцей має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними й фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.
8.3. Професійний аграрний ліцей користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.
8.4. Валютні й матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються професійним ліцеєм для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

9. Порядок внесення змін до Статуту

9.1. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.
9.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно із законодавством України після обговорення на загальних зборах колективу. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються й погоджуються в тому ж порядку, що й сам Статут.

10. Порядок реорганізації та ліквідації

10.1. Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи професійного ліцею приймає Міністерство освіти і науки України. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання або поділ) здійснюється згідно із законодавством України.
10.2. При реорганізації вся сукупність прав і обов’язків професійного аграрного ліцею переходить до його правонаступників.
10.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється відповідно до законодавства України. Ліквідація вважається завершеною, а професійний аграрний ліцей таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.
10.4. Під час ліквідації або реорганізації професійного аграрного ліцею вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України.
10.5. У разі ліквідації професійного аграрного ліцею його активи повинні бути передані одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного вид чи зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

Statut 2

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *