Правила трудового розпорядку ліцею

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

Старосалтівського професійного аграрного ліцею

Правила внутрішнього розпорядку мають за мету забезпечити зміцнення трудової дисципліни, правильну організацію роботи та навчання, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості навчальної та виховної роботи.

 1. Порядок прийому та звільнення працівників ліцею.

І.При прийому на роботу адміністрація навчального закладу зобов’язана вимагати від того, хто поступає на роботу, подати трудову книжку, медичну довідку про стан здоров’я, копію паспорта та індефікаційного коду та копії документів про освіту. Прийом на роботу у навчальний заклад без подання цих документів забороняється.

Зачислення на роботу оформляється наказом директора навчального закладу.

2.Особи, які вступають на викладацькі посади, пред’являють такі документи:

а/ Документи, вказані в п.1. правил;

б/ Копію диплома про вищу освіту, завірену у встановленому порядку;

д/ Особистий листок по обліку кадрів.

Особи, які мають вчені ступені та звання, пред’являють відповідні копії документів , завірені у встановленому порядку .

З.При зачисленні викладацького складу, майстрів в/н, навчально- виховного і адміністративного господарського персоналу на роботу адміністрація навчального закладу зобов’язана : а/ Пояснити їхні права, обов’язки та умови оплати праці;

б/ Ознайомити з правилати внутрішнього розпорядку, організувати інструктаж та вивчення правил техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної охорони.

4.Особам, що поступають на роботу вперше, виписується трудова книжка не пізніше 5 днів після прийому на роботу.

 1. Звільнення з роботи з ініціативи адміністрації може бути проведено тільки за передбаченим трудовим законодавством і за згодою місцевого комітету профспілки, за виключенням випадків, коли така згода за законом не потрібна.
 1. Працівники навчального закладу, в тому числі майстри виробничого навчання і викладачі, при звільненні за власним бажанням, зобов’язані попередити про це адміністрацію за два тижні. Після закінчення терміну адміністрація не має права затримувати розр зхунок та звільнення від роботи того, хто звільняється за власним бажанням.
 2. В день звільнення працівника навчального закладу адміністрація зобов’язана видати йому трудову книжку із записом про звільнення і провести кінцевий розрахунок. Причина звільнення повинна бути вказана в точній відповідності з формулюванням діючого трудового законодавства або у вигляді посилання на статтю діючого законодавства.

П. Основні права та обов’язки адміністрації
та працівників професійного ліцею.

 1. Директор професійного аграрного ліцею має право:

а. Підбирати замісників директора та головного бухгалтера представляти їх для призначення в Головне управління освіти і науки

б,  Приймати на роботу та звільняти відповідно з трудовим законодавством інших робітників навчального закладу.

с. Заохочувати і накладати стягнення у встановленому порядку на працівників та учнів ліцею;

б. Представляти за згодою з громадським організаціями викладачів, майстрів виробничого навчання та інших працівників навчального закладу, які особливо відзначилися в роботі, для нагород нагрудними значками та почесними грамотами, іншими видами заохочень;

е. Визначати навчальне навантаження викладачів(за участю місцевого комітету профспілки);

£ Своєчасно повідомляти викладачів перед відпусткою про навантаження на новий навчальний рік, а також передбачати збереження за викладачами навчального навантаження, встановлене на початку року, за виключенням випадків, коли встановлюється їхня професійна непридатність або допускаються ними грубі порушення правил внутрішнього розпорядку, а також дії, що несуть кримінальну відповідальність. Директору підпорядковані всі працівники професійного ліцею. Накази і розпорядження директора можуть бути скасовані тільки вищими органами профтехосвіти. Обов’язки заступників директора та інших керівних працівників навчального закладу визначаються директором у встановленому порядку.

 1. Адміністрація професійного навчального закладу зобов’язана:
 2. Організовувати роботу викладацького складу та інших співробітників відповідно зі спеціальністю та кваліфікацією,
 3. Забезпечувати справним обладнанням та навчальними посібниками, які г еобхідні для ведення робіт і навчального процесу;
 4. Розробляти та затверджувати посадові інструкції для окремих категорій працівників;

б. Зміцнювати трудову, навчальну, виробничу дисципліну;

е. Проводити заходи по поліпшенню навчально – методичної роботи, механізувати складні операції у навчально – виробничих майстернях навчального закладу’;

£ Дотримуватися законів та правил охорони праці, додержуватися

встановленого розпорядку робочого дня, здійснювати заходи з техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • . Видавати заробітну плату працівникам і службовцям, а також матеріально забезпечувати учнів у встановлений термін;

Ь. Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників навчального закладу;

і. Поліпшувати житлового – побутові умови працівників, уважно ставитися до інших потреб.

 1. Викладачі і майстри виробничого навчання мають право:
 • користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і навчально – допоміжними приміщеннями, а також спортивними залами і будівлями навчального закладу.
 • брати участь у обговоренні на педагогічних радах, зборах, конференціях основних питань діяльності навчального закладу і вносити свої пропозиції адміністрацій і громадянським організаціям навчального закладу;
 • особисто брати участь при підведенні підсумків по перевірці адміністрацією навчального закладу і вищими організаціями ;
 • щорічно користуватися тарифними відступами встановленої тривалості;
 • обмінюватись досвідом робити з викладачами інших навчальних закладів.
 1. Викладочи і майстри виробничого навчання зобов’язані:
 • здійснювати морально – правове виховання учнів і вести позакласну виховну роботу, контролювати їх самостійну роботу;
 • керувати гуртками учнів по відповідних предметах і технічної творчості;
 • систематично підвищувати свій морально – правовий рівень і ділову кваліфікацію. Викладачам спец предметів зобов’язані допомагати майстрам в/н в керуванні навчальною та виробничою практикою учнів.

Працівники навчального закладу зобов’язані:

 • працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці і правил внутрішнього розпорядку;

своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації;

своєчасно приходити на роботу, додержуватися встановленої тривалості робочого дна;

берегти власність – обладнання, інструменти, апаратури, книжний фонд, інвентар і таке інше;

–               своєчасно і ретельно виконувати доручену роботу, добиватися

високих показників у роботі, дотримуватись вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

 • Робочий час та його використання
 1. Викладачі та майстри виробничого навчання навчального закладу повинні ти всі види навчальної, виховної та методичної роботи відповідно із встановленими

я них річним навантаженням і планами виховної та методичної роботи, методичних омісій і об’єднань, педагогічних читаннях, семінарах та інших заходах по підвищенню своєї кваліфікації і вдосконаленню спеціальних знань.

 1. Тривалість робочого дня працівників, навчально – виховного персоналу 8 годин при 5 денному робочому тижні.
 2. Тривалість уроку теоретичного навчання 45 хвилин, перерва між уроками 10 хвилин. Про початок уроку сповіщає дзвінок.

Інші особи можуть бути присутні на уроках тільки з дозволу директора або його заступників. Під час уроку не дозволяється робити зауваження викладачу щодо його роботи. 15. Розпорядок робочого дня робітників і службовців Старосалтівського професійного аграрного ліцею : робочий день з 7 – ЗО до 16 – ЗО ; обідня перерва з 12- 00 до 13 – 00 .

За погодженням з профспілковим комітетом, деяким структурним підроз – ділам , а також окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення поботи.

 • З’явлення на роботу і залишення робочого місця відмічається підписом співробітників ліцею у спеціальному журналі. Журнал постійно зберігається у секретаря директора ліцею і подається співробітникам закладу для реєстрації з’явлення на роботу з 7-30 до 8-30 год. Неявка на роботу за хворобою повинна бути підтверджена листком непрацездатності, який подається працівником у перший робочий день після хвороби.
 1. Забороняється в робочий час:
 • Відволікати працівників від їхньої безпосередньої робот, викликати або знімати з роботи для виконання громадських обов’язків;
 • Скликати збори, засідання, народи з громадських питань.
 1. Керівник закладу залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.
 2. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
 3. Заходи по заохоченню
 • За старанне та зразкове використання своїх обов’язків, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, допомогу підприємствам, організаціям, установами; за тривалу і бездоганну роботу та інші успіхи адміністрація заохочує співробітників навчального закладу.

Встановлюються такі заходи:

 • Нагородження Почесною грамотою,нагрудним знаком.
 • Нагородження цінним подарунком , грошовою премією.

Заохочення проводиться директором навчального закладу за згодою с профспіл­ковим комітетом.Заохочення оголошується наказом і заноситься в трудову книжку відповідно з правилами ведення трудових книжок.

 1. Заходи впливу у випадку порушення трудової дисципліни працівниками

професійного навчального закладу.

 1. За порушення трудової дисципліни адміністрація застосовує такі дисциплінарні стягнення:

а) догага;

б) звільнення відповідно з трудовим законодавством п.п.3,4,7,8 ст.41 КЗпП України.

 1. За прогул без поважної причини адміністрація професійного ліцею застосовує такі заходи:

а) дисциплінарне стягнення,перелічені в пункті 19 дійних правил;

б)  звільнення з роботи із вказівкою у трудовій книжці про те , що працівник звільнений за прогул без поважної причини.

Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом всього робочого дня , або поява на роботі у нетверезому стані, затвердженого медич­ним висновком або актом , складеним на місці роботи в той же день.

 1. Адміністрація навчального закладу має право замість застосування одного ії стяг­нень , вище вказаних , передавати матеріали про порушення трудової дисципліни на розгляд товариського суду.
 2. Стягнення накладаються адміністрацією безпосередньо за виявленням проступ­ку.До накладання стягнення повинні бути подані пояснення від порушника трудової дисципліни, подання від адміністрації, начальника структурного підрозділу про ви­явлення порушення трудової дисципліни.

Дисциплінарне стягнення накладається не пізніше одного місяця з дня вияв­лення проступку, не враховуючи хвороби працівника або його находження у відпустці.Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців. 25.3а кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано тільки одне ди­сциплінарне стягнення.стягнення оголошується наказом директора навчального за­кладу і повідомляється працівнику під розписку.

26.Якщо протягом року з дня накладення стягнення співробітник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він розглядається як той , що має дисциплі­нарне стягнення.Якщо співробітник знову не порушив трудової дисципліни і виявив

себе до того ж як старий працівник , директор професійного ліцею може видати на­каз про зняття накладеного стягнення , не зважаючи на те, що рік ще не пройшов.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *