План роботи кабінету історії

Старосалтівського професійного аграрного ліцею

Завідуючий кабінетом: Корецький Владислав Андрійович

 

Вимоги до навчального кабінету та необхідна документація

До сучасного кабінету висуваються такі вимоги:

 1. Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладна­на відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету вра­ховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені ти­пом навчального закладу, його місією. В ідеальному варіанті цей кабінет має підсобне приміщення, оскільки його наявність дозволяє вчителеві зосередитись і набратись сил перед черговим уроком, зберігати наочні посібники, аудіо- та відеоматеріали.

Розташування кабінету в приміщенні навчального закладу не є принциповим питанням, але виправданим є розміщення поруч кабінетів навчальних  дисциплін одного циклу. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національної символіки.

 1. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з пред­мета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, мето­дичне забезпечення навчального предмета та ін.
 2. Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, бути просторим, теплим та затишним. Має добре освітлюватись та провітрюватись. Важливу роль відіграють меблі, якими обладнаний кабінет. В ідеальному варіанті це фабрич­ний комплект, який включає в себе набір учнівських столів та стільців, вчитель­ського столу, меблеву стінку, розраховану для зберігання необхідних методичних матеріалів. Кабінет оснащується відповідними меблями і пристроями: для зберігання книжок, макетів, альбомів використовуються секційні шафи-стелажі, для таблиць обладнуються спеціальні шафи-ящики, а для карт краще вико­ристовувати спеціальні картосховища. У жодному разі не прикріплюйте парти та стільці до підлоги, тому що це не дасть можливість вчителеві мобільно розташувати учнівські парти відповідно до виду уроку, а також заважає якісному прибиранню кабінету.
 3. Кабінет повинен бути зручним для проведення засідань методичних комісій та інших форм підвищення кваліфікації викладачів з предмету.
 4. У кабінеті мають бути створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.
 5. Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.
 6. Відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчан­ня профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.
 7. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу.
 8. Забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздавальним ма­теріалом згідно з чинними програмами для загальноосвітніх навчальних за­кладів.
 9. Розклад роботи кабінету за обов’язковою програмою, факультатив­них занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять зучнями, що відстають у навчанні, з обдарованимиучнями, консультацій тощо
 10. Стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів щодо проекту­вання їх навчальної діяльності, виконання програми розвитку їх суспільних умінь і навичок, організації та виконання домашнього завдання, підготовки до різних форм навчально-пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.).
 11. Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчально­му кабінеті.
 12. Кабінет історії повинен бути постійно діючим (швидко відображати видатні події у світі, країні, місті). У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні екс­позиції посібників, книг, зразків робіт тощо. Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і роз­ділів програми. Посібники, виготовлені учнями, стінгазети, поради з підготов­ки до тематичних, підсумкової державної атестації, олімпіад, конкурсів, рефе­ратів тощо.

 

ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ ВИКЛАДАЧА

 

Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, в тому числі і від уміння викладача підготувати своє власне робоче місце. З фізіологічної точки зору правильно організоване робоче місце викладача — це найкраща можливість використо­вувати свої фізичні дані під час роботи без перевантаження. З психологічної точки зору науково організоване робоче місце — по один із факторів зовнішнього середови­ща, який створює позитив під час роботи, підвищує настрій і працездатність. З педа­гогічної точки зору правильно організоване робоче місце за будь-яких рівних умов, є фактором виховання і розвитку. З точки зору економіки праці оптимальна органі­зація робочого місця забезпечує ефективне використання не тільки робочого часу, а й сил і коштів.

У кожному кабінеті робоче місце викладача обладнується робочим столом. В іде­альному варіанті викладацький стіл обладнується пультом управління, який дозволяє викладачеві, не покидаючи свого робочого місця, вмикати й вимикати світло в кабінеті, відкривати й закривати штори, за допомогою дистанційного приладу керувати робо­тою хоча б частини теле- і відеоапаратури.

Для зручності під час роботи на викладацькому столі необхідно мати:

 • розклад дзвінків уроків;
 • розклад зайнятості кабінету;
 • розклад зайнятості кабінету в позаурочний час та під час канікул;
 • папку з інструкціями щодо охорони праці.

Найважливішим джерелом навчальної інформації в кабінеті залишається клас­на дошка. Вона розміщується перед учнівськими столами на стіні таким чином, щоб світло падало зліва. Дошка повинна мати панель, яка б закривала раніше написаний викладачем текст, а також кріплення для демонстрацій таблиць, карт, картин. Над дош­кою кріпиться екран, що вільно згортається.

Необхідною документацією ліцейного кабінету є:

 1. Паспорт кабінету.
 2. Папка з інструкціями щодо охорони праці в кабінеті.
 3. Положення про навчальний кабінет.
 4. Тематичні та поурочні картотеки з предмета.
 5. Основна навчально-методична документація.
 6. Матеріали позакласної роботи.
 7. Розклад зайнятості кабінету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п Зміст заходів Термін виконання Відмітка про виконання
1.   Організаційна робота  
1.1 Визначити основні напрям­ки роботи кабінету на навчальний рік до 05.09
1.2 Скласти графік чергування учнів у кабінеті до 05.09
1.3 Провести інвентаризацію матеріальних ціннос­тей кабінету до 01.11
1.4 Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та БЖД:-правила роботи в кабінеті;

-інструкції з техніки безпеки

-правила пожежної безпеки;

-права та обов’язки учнів;

-єдині вимоги до учнів

регулярно протягом се­местру
1.5 Скласти розклад роботи кабінету до 10.09
1.6 Перевірити своєчасність і правильність веден­ня інвентарної та матеріальної книг до 01.10
1.7 Оформити:паспорт кабінету;

акт-дозвіл на експлуатацію кабінету;

куточок або папку з техніки безпеки

до 15.09
2. Навчально-методична робота  
2.1 Систематизувати й дібрати дидактичні ма­теріали для проведення самостійних робіт з тем:·        «Україна в роки Першої світової війни» (І курс)

·        «Перша світова війна»

·        «Україна в роки десталінізації» (ІІ курс)

·        «Україна в період загострення кризи радянської системи» (ІІІ курс)

·        «Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи» (ІІ курс)

·        «Встановлення радянського домінування у східноєвропейських країнах» (ІІ курс)

·        «Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав» (ІІ курс)

·        «Україна в умовах незалежності»

 

 

 

 

Жовтень

 

Листопад

 

 

Грудень

 

 

 

Лютий

 

 

 

Березень

 

 

 

Квітень

 

 

 

Травень

2.2 Скласти тексти  історичних  диктантів до тем:·        «Причини, привід та початок Першої світової війни» (І курс)

·        «Неп. Утворення СРСР» (І курс)

·        «Причини радянсько-німецького зближення та радянсько-німецького пакту про ненапад» (І курс)

·        «Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав» (ІІ курс)

·        «Україна в період загострення кризи радянської системи» (ІІІ курс)

·        «Україна в умовах десталінізації» (ІІІ курс)

 

 

 

Вересень

 

 

Листопад

 

 

Лютий

 

 

Квітень

 

 

 

Червень

 

 

 

Червень

2.3 Підібрати й скласти різнорівневі завдання для підсумкового оцінювання з тем:·         «Україна в роки Першої світової війни» (І курс)

·        «Перша світова війна»

·        «Україна в роки десталінізації» (ІІ курс)

·        «Україна в період загострення кризи радянської системи» (ІІІ курс)

·        «Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи» (ІІ курс)

·        «Встановлення радянського домінування у східноєвропейських країнах» (ІІ курс)

·        «Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав» (ІІ курс)

·        «Україна в умовах незалежності»

 

 

 

Жовтень

 

Листопад

 

 

Грудень

 

 

 

Лютий

 

 

 

Березень

 

 

 

Квітень

 

 

Травень

 

2.4 Підібрати відеоматеріали протягом року
2.5 Розробити індивідуальні заняття жовтень, листопад
2.6 Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання протягом року
2.7 Оформити постійно діючий стенд або папку «На допомогу учням» листопад
2.8 Підібрати збірку методичних статей із методи­ки викладання історії протягом року
2.9 Організувати в кабінеті методичний куточок жовтень
2.10 Спланувати й провести відкриті уроки:·        «Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості»

·        «Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу»

 

Вересень 

 

Листопад

 

 

Травень

2.11 Розробити завдання для  перевірки знань учнів за семестр грудень
2.12 Визначити основні прийоми організації навчальної діяльності учнів та роботи з обдаро­ваними дітьми жовтень
2.13 Із метою підготовки навчально-методичного забезпечення нових програмних тем оформити тематичні папки:·        ««Україна в роки десталінізації» (ІІ курс)

·        «Україна в період загострення кризи радянської системи» (ІІІ курс)

·        «Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи» (ІІ курс)»

·        «Україна в умовах незалежності»

 

 

 

Листопад

 

 

Грудень

 

 

 

Квітень

 

 

Травень

2.14 Поповнити тематичні папки:·        «Моніторинг навчальних досягнень учнів»

·        «Охорона праці та БЖД»

Січень, червень 
до 01.11
2.15 Із метою забезпечення виконання «Єдиних ви­мог до усного і писемного мовлення » організу­вати виставку «Кращі роботи учнів» листопад
3. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету  
3.1 Скласти заявку на придбання технічних за­собів навчання до 20.05
3.2 Оформити в кабінеті стенди:
«На допомогу учням» вересень
«У світі цікавого» листопад
3.3 Поповнити кабінет навчально-наочними посіб­никами протягом семестру
3.4 Придбати  звукові посібникиСD- диски і DVD – диски за можливості
3.5 Оформити підписку на періодичну пресу для кабінету червень,  грудень
3.6 Поповнити бібліотечний фонд кабінету протягом семестру
3.7 Скласти й подати заявки на виконання поточ­них робіт у кабінеті до 10.09
3.8 Оформити тематичну папку «Посібники з  експлуатації технічних засобів навчання» вересень
4. Позакласна робота з учнями  
4.1 Організувати проведення  кон­сультацій для учнів до 5.09
4.2 Організувати й спланувати роботу гуртків до 15.09
4.3 Організувати й провести для учнів ліцею олімпіади:
а) з метою підготовки до олімпіади для кожного курсу розробити можливі зразки олімпіадних завдань жовтень
б) проводити заняття з учнями, які готуються до олімпіади Жовтень-лютий
4.4 Провести конкурс стіннівок Квітень
4.5 Скласти індивідуальні програми для роботи з обдарованими учнями до 10.09
4.6 Розробити перспективний план проведення предметного  тижня до 01.10
4.8 Підготувати, відібрати матеріал до конкурсів, турнірів з історії протягом року за планом ліцею
4.9 Систематизувати творчі роботи учнів й офор­мити відповідні папки протягом року
4.10 Організувати роботу ініціативної групи учнів ІІ та ІІІ курсів з метою оформлення та розмно­ження навчально-методичних матеріалів протягом року
5. Інформаційно-бібліографічна робота  
5.1 Вивчити склад фонду бібліотеки школи з про­блем методики викладання  історії, педагогіки й психології до 01.11
5.2 Скласти короткі анотації на літературу сус­пільно-гуманітарних дисциплін, що надійшла до бібліотеки протягом року
5.3 Організувати книжкову виставку:
а) чинні підручники на поточний навчаль­ний рік; до 01.09
б) активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках суспільно – гуманітарного циклу жовтень
5.4 Подати заявки на поповнення книжкового фонду кабінету протягом року
5.5 Укомплектувати бібліотеку кабінету підручни­ками та літературою відповідно до вимог на­вчальних програм вересень
5.6 Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції«Живи, книго» протягом се­местру
5.7 Оформити картотеки:
періодичних видань протягом року
тзн серпень, січень
навчальної літератури серпень
методичної літератури серпень
довідкової літератури серпень
навчально-наочних посібників серпень
екранно-звукових посібників серпень,січень
карт серпень,січень
схем, таблиць серпень,січень
Ілюстративного матеріалу

 

 

 

План роботи кабінету історії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *