Методична розробка уроку на тему «Повоєнна відбудова України»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації

Старосалтівський професійний аграрний ліцей

Методична розробка уроку

 на тему

«Повоєнна відбудова

України »

                                            Підготувала викладач історії

                                Закорко І.В.

Старий Салтів -2013

 

Зміст

 

 1. Методична розробка уроку на тему «Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945- на початку 50-х рр».
 2. Презентація на тему «Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945- на початку 50-х рр».
 3. Додатки.
 4. Список літератури

Пояснювальна записка

 Сучасне українське суспільство ставить перед педагогом дуже важливе завдання: допомогти дітям у розвитку особистісної спрямованості, позитивного уявлення про свої можливості, свій внутрішній світ, сприяти саморозвитку, створювати умови для самопізнання, розкриття потенціалу своєї особистості. Бо дорослий на уроці – не тільки опора для дитини, він спонукає до знаходження та прийняття самостійних рішень, допомагає визначити необхідну міру відповідальності.

Безперечно, викладач повинен навчити мислити. Але, на жаль, у багатьох випадках, на мій погляд, здатність мислити ототожнюється із процесом засвоєння знань, передбачених програмою. А ці два процеси іноді ніяк не співпадають.

Тому, я переконана, що здатність мислити з’являється, розвивається й вдосконалюється з прилученням до загальнолюдської культури, моральних цінностей людства не за допомогою формальних заучувань знань, а тільки завдяки свідомому  ставленню до них, практичному використанню, створенню власного досвіду. Саме активному знаходженню відповідей на будь-які запитання, а не ковтанню «пережованого» чужими зубами й присвячений даний урок.

Урок проводиться з використанням ІКТ (презентація, відеоматеріали). Також на уроці використовуються форми групової роботи та випереджуваного  навчання. Також використовуються  такі форми та методи навчання як дискусія, мотивація у вигляді вправи «Дивуй», «Асоціації на дошці», «Занурення в епоху» та інші. В ході уроку учні не тільки повторюють основні положення теми, а й досить багато часу вчаться на практиці застосовувати знання, вчаться висловлювати та аргументовано відстоювати свою позицію. В результаті учні не тільки розширюють свої знання з теми, але й закріплюють їх, вчаться застосовувати знання, систематизують їх, розширюють навички роботи з ІКТ, розвивають комунікативні навички. Оцінювання знань та умінь учнів відбувається методом рейтингової системи.

Рейтингова оцінка знань безсумнівно, підвищує ефективність навчального процесу й дозволяє учням переорієнтувати свої зусилля на якість власного навчання. Для викладача відкриваються широкі можливості для активізації пізнавальної діяльності учнів і широких можливостей у плані її оцінювання.

Мета уроку.

Навчальна:

ü  Продовжити формування хронологічної, просторової, логічної компетенцій  в процесі узагальнення,систематизації  та конкретизації  подій, явищ та фактів з теми.

ü  Удосконалення  інформаційної та аксіологічної компетенцій в ході аналізу політичного, соціально-економічного  та духовного стану в УРСР  доби «застою» та дослідження різних видів джерел

ü  Синтезувати особливості розвитку та надати історичну оцінку періоду кризи радянської системи в Україні.(Розвиток  аксіологічної, мовленнєвої компетенцій)

 

Розвиваюча:

ü  Розвинути вміння працювати з усіма доступними джерелами знань, вміти самостійно добувати опрацьовувати та аналізувати інформацію за темою, робити висновки, порівнювати, узагальнювати,  критично оцінювати історичні факти та діяльність. (Інформаційна компетентність)

ü  Сприяти формуванню в учнів навичок спираючись на отримані знання, аргументувати та відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему. (Комунікативна компетентність)

ü  Формувати в учнів вміння співвідносити і взаємопов’язувати економічні, політичні та соціальні процеси  , застосовувати історичну термінологію та усвідомлювати її значення в різних умовах та ситуаціях.(компетентність продуктивної творчої праці).

ü  Продовжити  розвиток критичного мислення та  систему особистих цінностей старшокласників. (компетентність саморозвитку та самоосвіти)

 

Виховна:

ü  Виховувати  в учнів почуття патріотизму, толерантність, критичне ставлення  до тоталітарної радянської антидемократичної системи та повагу до історичного минулого.

ü  Сприяти утверджуванню в свідомості учнів ідеалів демократії,   осмисленню ролі людини та своєї особистої ролі в історії Батьківщини.

 

Тип уроку. Урок узагальнення й систематизації знань.

Форма уроку. Урок-дослідження

Очікувані результати

 • Аналізувати, класифікувати, порівнювати різні види історичних джерел.
 • Вільно орієнтуватися в історичному просторі та часі, проводити хронологічні та просторові асоціації та паралелі.
 • Визначати причини кризових явищ в радянському суспільстві
 • Характеризувати процес повоєнної відбудови та розвитку України в 1945 – початку 50-х рр.
 • Аналізувати соціальні, політичні, економічні процеси періоду відбудови , їх, сутність та наслідки.
 • Застосовувати історичну термінологію, знати її походження, пояснювати зміст термінів і понять та застосовувати їх в новій ситуації
 • Оцінювати історичне значення періоду «відбудови », визначати негативні та позитивні риси в суспільно економічному та політичному житті.
 • Прогнозувати вплив минулого на майбутнє, висловлювати та аргументувати власну точку зору.
 • Проводити історичні асоціації, відчувати себе причетними до минулого, творцями майбутнього та головними діючими особами сучасності.

 

Обладнання. Презентація до уроку, презентаційні матеріли досліджень малих груп, електронний збірник завдань для роботи на уроці, листи паперу А2, маркери.

Основні поняття і терміни.«Лисенківщина», «жданівщина», «космополітизм»,«відбудова» , «радянізація», етносоціальні процеси, рівень життя, радянська система.

Хід уроку.

І. Етап орієнтації, мотивації діяльності.

Діяльність викладача Технології, методи та форми роботи Діяльність учнів Компе-тентність, що формується
 • Ø Повідомляє тему «Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945- на початку 50-х рр..»
 • Ø Пропонує учням визначити місце та роль даної теми в курсі історії та в загальноісторичному процесі
 • Ø Нагадує учням, що вони на протязі уроку заповнюють таблицю «Мої враження від уроку»

 

 

 

 

Метод «Мікрофон»

Евристична бесіда

Висловлюють свої погляди на місце та роль даної теми в курсі історії та в загальноісторичному процесі.

 • Ø Учні заповнюють таблицю

 

Мовленнєва,

аксіологічна

+

! Цікаво
 • Ø Повідомляє епіграф.

Римская империя

Времени упадка

Сохраняла видимость

Твердого порядка

Цезарь был на месте

Соратники рядом.

Жизнь была прекрасна

Судя по докладам

 • Ø Пропонує учням асоціювати епіграф з сутністю теми

 

 

 • Ø Викладач презентує малі групи та конкретизує їх завдання на уроці
 • Ø ( Групи – політологи, економісти, соціологи, культурологи, юристи, історики) та пропонує учням висловити свою думку стосовно саме такого поділу.
Сінектика – спільна пошукова діяльність у вирішенні проблем з використанням домислів, сміливих гіпотез, «хибних» ідей  та інтуїтивних рішень. 

 

«Мікрофон»

Евристична бесіда

 • Ø Визначають метафоричну сутність епіграфу та проводять аналогії з темою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ø Пропонують та аргументують особистий погляд  на саме такий поділ групи для роботи на уроці

 

 

Мовленнєва,Аксіологічна, логічна
ІІ. Етап цілепокладання  

 

Діяльність викладача Технології, методи та форми роботи Діяльність учнів Компете-нтність, що формується
Запитання до учнів:

 • З якою метою ми вивчаємо цю тему?
 • Яке значення в житті кожного громадянина України мають знання історії своєї держави?
 • Як ви вважаєте, яка мета нашої роботи на уроці?
Фронтальна евристична бесіда. «Мікрофон»«Мозковий штурм» Відповідають на питання, висловлюють та аргументують власну точку зору.Знання цієї теми необхідні для:

 • формування громадянської позиції;
 • для оволодіння життєвим досвідом;
 • для розуміння історичного минулого та для прогнозування майбутнього
Аксіологічна,Логічна,

мовленнєва

ü Узагальнює відповіді учнів. Пояснює мету уроку та проміжні цілі

Мета уроку

ü Узагальнити, систематизувати та конкретизувати отримані знання, події, явища та факти з теми.

ü Охарактеризувати та проаналізувати за допомогою різних джерел політичний, соціально-економічний та духовний стан в УРСР періоду «Відбудови »

ü Синтезувати особливості розвитку, визначити позитивні та негативні риси України в період повоєнної відбудови .

ü Надати історичну оцінку періоду кризи радянської системи в Україні.

Проміжні цілі уроку

ü Продовжити формувати вміння працювати з усіма доступними джерелами знань, вміти самостійно добувати, опрацьовувати та аналізувати інформацію за темою, робити висновки, порівнювати, узагальнювати, критично оцінювати історичні факти та явища.

 

Викладач повідомляє зміст і очікувані результати діяльності  План роботи на уроці1.Загальна характеристика періоду повоєнної відбудови та розвитку України в 1945 – на початку 50-х рр..

2. Презентація результатів дослідження малих груп. (Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системних знань, їхнє застосування в дослідженні)

 • Аналіз політичного становища УРСР в період «відбудови»;
 • Аналіз економічного стану в Україні в досліджуваний період;
 •  Аналіз соціального розвитку в республіці;

 

 

 • Аналітичне дослідження розвитку

 

 

 

  
 • Аналітичне дослідження розвитку в сфері культури;

3. Підведення підсумків досліджень. історична оцінка періоду «Відбудови». Формулювання висновків. (Засвоєння провідних ідей на основі широкої систематизації знань)

 

Викладач пропонує учням висловитися стосовно результатів , які вони очікують від уроку.

Евристична бесіда

Аксіологічна, логічна

Після цього уроку учні зможуть:

      Аналізувати, класифікувати, порівнювати різні види історичних джерел;

Вільно орієнтуватися в історичному просторі та часі, проводити хронологічні та просторові асоціації та паралелі;

Характеризувати процес повоєнної відбудови та розвитку України в 1945- на початку 50-х рр.;

Аналізувати соціальні, політичні, економічні процеси періоду відбудови, їх сутність та наслідки;

Застосовувати історичну термінологію, знати її походження, пояснювати зміст термінів і понять та застосовувати їх в новій ситуації;

Оцінювати історичне значення періоду відбудови, визначати негативні та позитивні риси в суспільно-економічному та політичному житті;

Прогнозувати вплив минулого на майбутнє, висловлювати та аргументувати власну точку зору;

Проводити історичні асоціації, відчувати себе причетними до минулого, творцями майбутнього та головними діючими особами сучасності.

ІІІ. Етап цілереалізації 
 1. 1.   Загальна характеристика періоду повоєнної відбудови та розвитку України в 1945 – на початку 50-х рр

Діяльність викладача

Технології, методи та форми роботи

Діяльність учнів

Компе-тентність, що формується
 1. Складання асоціативної картки періоду.

Викладач пропонує учням відповісти на запитання, які конкретизують опорні знання з теми.

На якій території відбуваються досліджувані нами події?

Які хронологічні рамки періоду? Чому?

З якими визначними особами асоціюється у вас цей період? Чому?

Які ще історичні терміни можна застосувати до назви даного періоду? Чому?

Назвіть головні поняття, за допомогою яких можна охарактеризувати досліджуваний

період.

Повторювальна бесіда.Асоціативна бесіда. Учні відповідають на запитання . 

 

 

 

 

 

 

Територія СРСР, УРСР. (Показують на карті)

 

 

1945-початок 50-х років (закінчення Другої світової війни, відбудова народного господарства, розвиток України у період, який вивчався)

Видатні особи: Й. Сталін, Берія, Т. Лисенко, А.Жданов, Р.Шухевич, Й.Сліпий, М.Хрущов

«Лисенківщина», «жданівщина», «космополітизм».

«відбудова» , «радянізація», етносоціальні процеси, рівень життя, радянська система

Просторова, хронологічна, логічна

 1. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) відміна карткової системи;

Б) Україна вступила в ООН;

В) помер Й.Сталін;

Г)запроваджена обов’язкова семирічна освіта.

Виконання тестових завдань Виконують тестові завдання та аргументують відповіді. 

 

Хронологічна, логічна

 1. Покажiть особливостi вiдбудови господарства УРСР в повоєннi роки (потрiбне пiдкреслити):

а)союз робiтничого класу з колгосп- ним селянством;

б) інтернаціона-льний склад робiтничого класу України;

в)допомога республiк СРСР;

г)жорстка центра-лiзацiя економi-ки України;

д) швидкi темпи розвитку галузей групи «А».

 

4.Історичні асоціа-ції.

Викладач пропонує учням з набору фотографій відібрати ті, які відповідають зазначеному періоду.

 • Політичні діячі
 • Фотографії з життя суспільства
 • Плакати
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наочні асоціації.

«Занурення в епоху»

Хронологічна, логічна, інформаційна

2.Презентація результатів дослідження малих груп. (Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системних знань, їхнє застосування в дослідженні)

Викладач надає слово представникам малих груп для презентації результатів досліджень

 

Виступи малих груп

 

Учнівські презентації

1.Виступ групи «політологів»Аналіз політичного  становища УРСР в період «Відбудови».

 1. Виступ групи «економістів»

Аналіз економічного стану в Україні в досліджуваний період.

 1. Виступ групи «соціологів»

Аналіз соціального розвитку в республіці

 1. Виступ групи «культурологів»

Аналітичне дослідження розвитку в сфері культури

Інформаційна, аксіологічна,

 логічна, мовленнєва

ІV.Етап рефлексійно-оцінюючий

Діяльність викладача Технології, методи та форми роботи Діяльність учнів Компетентність, що формується
1. Викладач запрошує групу «істориків» узагальнити думки одногрупників, презентувати результати власного дослідження Презентація , дослідження Виступ групи «істориків»Історична оцінка періоду «Відбудови». Формулювання висновків. Аксіологічна, інформаційна
      Викладач підбиває підсумки роботи малих груп.1.Яке з досліджень було найбільш пізнавальним та цікавим? Аналітично-узагальнююча бесіда з учнями Учні відповідають на запитання, аргументуючи свої думки стосовно презентацій Аксіологічна,логічна
      Викладач пропонує скласти узагальнюючі таблиці «Дерево рішень» Метод «Дерево рішень» Учні складають узагальнюючі таблиці, аргументуючи свої думки Аксіологічна,Логічна, інформаційна
Викладач пропонує висловити свою точку зору відносно того, якими методами відбувалася повоєнна відбудова та  які наслідки вона мала (визначити як позивні, так і негативні) Вправа «Діалог Сократа » Учні висловлюють свої думки стосовно методів та наслідків повоєнної відбудови, та приходять до висновку, що цілі не можуть визначати антигуманні, нелюдські методи, які застосовувала радянська влада на протязі всього свого існування.. Аксіологічна, мовленнєва
Заключне слово викладача Історична алегорія Учні висловлюють своє враження від віршу В.Симоненка та пропонують своє бачення історичної алегорії Аксіологічна, мовленнєва, комунікативна
Викладач задає  учням традиційне питання «Що робити?» Вправа «Що робити?» Учні приходять до висновку. що кожна людина повинна робити все від себе залежне,щоб не дозволяти системі та вождям руйнувати особистість та нав’язувати народу утопічні ідеї та тоталітарний режим. Саморозвитку , самоосвіти, комунікативна
«Власне рефлексія»Викладач пропонує оголосити результати заповнення таблиці «+, _, !цікаво» Метод «Плюс, мінус, цікаво» «Плюс» – сюди записується все, що сподобалося на уроці: інформація. форми роботи, які викликали позитивні емоції, корисність, тощо.«Мінус» – сюди записується все, що не сподобалось, здалося нудним, викликало неприйняття, залишилось незрозумілим.

«Цікаво» – сюди записуються цікаві факти, про які дізнались, запитання, що з’явилися тощо.

Саморозвитку та самоосвіти
 1. Викладач підбиває загальні підсумки уроку.

Нагадує учням, що урок був проведений по технології «критичного мислення». Критично мислити необхідно кожній людині для усвідомлення себе в світі та світ навколо себе.

Викладач проводить цінування й оцінювання діяльності учнів на уроці Учні проводять само оцінювання за такими критеріями(по 2 бали)

 1. Я можу проаналізувати історичні явища, процеси та факти та надати їм власну оцінку.
 2. Я вмію комбінувати, поєднувати елементи з різних джерел та синтезувати висновки.
 3. Я вмію планувати, проектувати свою діяльність.
 4. Я вмію генерувати ідеї.
 5. Я вмію узагальнювати та робити висновки.
 6. Я вільно володію історичними поняттями та можу вільно застосовувати їх в новій ситуації.
Повідомлення домашнього завдання. Викладач ознайомлює із структурою домашнього завдання, враховуючи індивідуальний та диференційований підходи.Мінімум:

Повторити термінологію з теми;

Скласти тестові завдання закритого типу.

Загальний рівень

Скласти тестові завдання на встановлення хронологічної послідовності

Скласти тестові завдання на встановлення відповідності

Творче завдання

написати твір –роздум на тему: «Швидкі темпи відбудови.  Їх ціна»

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *